Σχετικά

Τι είναι

Το Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023 αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική απόθεση, πρόσβαση και ανάδειξη επιστημονικού έργου των ωφελούμενων των ακόλουθων Δράσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Οι συγκεκριμένες επιστημονικές εκροές που παρατίθενται στο Αποθετήριο αποτελούν παραδοτέα των χρηματοδοτούμενων στις προαναφερθείσες ερευνητικές Δράσεις.

Περιεχόμενο και Χρήση

Το Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023 περιλαμβάνει τα παραδοτέα των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΣΠΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2017-2023.

Στο περιεχόμενου του συγκεκριμένου Αποθετηρίου εντάσσονται τα ακόλουθα είδη επιστημονικής παραγωγής που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της συμμετοχής των ωφελούμενων στις συγκεκριμένες Δράσεις ΕΣΠΑ: (α) Διδακτορικές διατριβές, (β) Ανακοινώσεις - άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια, (γ) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Αποθετήριο απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενό του είναι άμεσα και ελεύθερα προσβάσιμο, με τρόπο που επιτρέπει την επισκόπηση της παραγωγικής δραστηριότητας των νέων ερευνητών, αλλά και την «ορατότητά» τους (visibility) εντός του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Για αυτό προτείνεται σαφώς προς τους ωφελούμενους-δικαιούχους των συγκεκριμένων έργων ΕΣΠΑ να προσθέτουν τα αναγνωριστικά που τυχόν έχουν (π.χ. scopus id, orcid, google scholar id κ.λπ.), καθώς με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διασύνδεση στοιχείων μεταξύ διαφορετικών βάσεων, και ενισχύεται η ορατότητα των νέων επιστημόνων.

Πληροφορίες για τον φορέα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει σε διάφορες κοινότητες χρηστών, πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο και δεδομένα, υποστηρίζει σε όλα τα στάδια την παραγωγή δεικτών και στατιστικών ΕΤΑΚ, και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πλήθος οργανισμών που διαθέτουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ υλοποίησε την Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (κωδικός ΟΠΣ: 5010794) που χρηματοδοτεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό αφενός την αποτύπωση των ωφελούμενων, και αφετέρου την αποτίμηση των συγκεκριμένων Δράσεων της Ειδικής Γραμματείας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού και των νέων ερευνητών της χώρας. Το Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023 αποτέλεσε παραδοτέο της συγκεκριμένης Πράξης.