Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία των ωφελούμενων που υποβλήθηκε ως παραδοτέα των ακόλουθων Δράσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού για Υλοποίηση Διδακτορικής Έρευνας» (ΕΔΒΜ10 - Α’, Β’ κύκλος, ΕΔΒΜ152-Ώριμα διδακτορικά), «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών» (ΕΔΒΜ31), «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών» (ΕΔΒΜ11, ΕΔΒΜ91), «Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές» (ΕΔΒΜ34, ΕΔΒΜ103).

Οι ίδιοι με τη διάθεση του υλικού-επιστημονικής τους εργασίας στο ΕΚΤ δηλώνουν τη μη ύπαρξη αξιώσεων πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων επί του περιεχομένου του σχετικού υλικού.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0 Ελλάδα, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά. Το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου έχει αναπτυχθεί έχει αναπτυχθεί με Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). © Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023, από το ΕΚΤ το οποίο και διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα.

Όλα τα Μεταδεδομένα που εκτίθενται μέσω του του παρόντος διαδικτυακού τόπου δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.